Người tốt - Việc tốt

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XII vào cuộc sống – Học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về “Vấn đề cán bộ”

Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng công tác cán bộ, bởi đó là công tác trọng tâm, then chốt của Đảng. Tư tưởng của Hồ Chủ tịch về “Vấn đề cán bộ” được thể hiện toàn vẹn và sâu sắc trong chương IV của tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc” (viết tháng 10/1947). Đây cũng là chương quan trọng nhất, Bác viết dài nhất trong số 6 chương của tác phẩm. Bác nhận định: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng/ Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc/ Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” (tr.63). Sau đó, Bác lại nhấn mạnh: “Vì vậy, vấn đề cán bộ là vấn đề rất trọng yếu và rất cần kíp” (tr.71).

Trong “Sửa đổi lối làm việc”, ngay từ chương II với tiêu đề “Mấy điều kinh nghiệm”, Bác đã nêu rõ: “Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong/ Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém” (tr.21). Với quan điểm đó, ở chương IV – “Vấn đề cán bộ”, Bác chỉ rõ: Đảng phải biết “Huấn luyện cán bộ” (tr.63) và biết “Dạy cán bộ và dùng cán bộ” (tr.70). Bác viết: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta” (tr.70).

Để thực hiện những điều hệ trọng ấy, Bác nêu ra 6 cách thức về việc “Dạy cán bộ và dùng cán bộ”, trong đó, 3 cách thức sau là quan trọng nhất: 1- “Phải biết rõ cán bộ”. Đảng phải thường xuyên xem xét để hiểu rõ cán bộ; qua đó, xác nhận những người tài, phát hiện những người “hủ hóa”. 2- “Phải cất nhắc cán bộ một cách cho đúng: … Khi cất nhắc cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì…/ Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm, vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại”. 3- “Phải khéo dùng cán bộ”. Bác nhắc nhở: “Thường chúng ta không biết tùy tài mà dùng người” (tr.71-72).

Bác phê phán những sai lầm trong công tác cán bộ mà Bác gọi là những “chứng bệnh” sau đây: Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn; ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mà chán ghét những người chính trực; ham dùng những người tính tình hợp với mình. Bác viết: “Vì những bệnh đó, kết quả những người kia đã làm bậy, mình cũng cứ bao dung, che chở, bảo hộ, khiến cho chúng ngày càng hư hỏng. Đối với những người chính trực thì bới lông tìm vết để trả thù. Như thế, cố nhiên là hỏng cả công việc của Đảng, hỏng cả danh giá của người lãnh đạo” (tr.77-78).

Ngày nay, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vấn đề cán bộ quyết định mọi việc” – vẫn còn nguyên giá trị và càng có ý nghĩa rất to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đất nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuy đã thu được rất nhiều thắng lợi về mọi mặt, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, yếu kém phải nỗ lực vượt qua, trong đó có vấn đề bức thiết là vấn đề cán bộ – cụ thể là việc lựa chọn, cất nhắc, đề bạt cán bộ các cấp, các ngành, các địa phương. Các Hội nghị TƯ 4, 5, 6, 7 (Khóa XI) là nhằm tiếp tục khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, nhất là vấn đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở” và vấn đề “Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược”. Đây là 2 vấn đề cực kỳ quan trọng, nhằm nâng cao vai trò và chất lượng lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Đến Đại hội Đảng XII (1/2016), trước tình hình mới ở trong nước và trên thế giới, Báo cáo chính trị càng coi trọng công tác “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” (phần XV) và vấn đề cán bộ càng là vấn đề then chốt: “… Tiếp tục ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp; trong đó có quy chế về việc đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ, để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy tuổi, chạy bằng cấp”.

Một số biểu hiện rõ rệt, đáng mừng trong sự chuyển biến về công tác cán bộ từ tháng 1 đến tháng 7/2016: Bộ Chính trị đã chỉ đạo kiểm tra, đánh giá và kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo có khuyết điểm khá nghiêm trọng ở một số bộ, ngành, địa phương. Và, trong kỳ họp Chính phủ, tháng 7/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt lưu ý về công tác cán bộ, làm sao phải tuyển chọn được người tài, chứ không chọn người nhà, người thân quen. Thủ tướng cũng nhấn mạnh: Phải làm thế nào để con em nông dân, công nhân, con người nghèo có tài đều được trọng dụng, cất nhắc, thậm chí nắm vai trò quan trọng ở cấp trung ương. Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh với các thành viên Chính phủ: Đừng để Chính phủ nhiệm kỳ này có những bê bối về công tác cán bộ! Công việc hệ trọng này vẫn đang tiếp tục tiến hành. Đây là dấu hiệu tốt trong việc đổi mới, thực thi về công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 và mới đây là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiết nghĩ: Trước hết cần tích cực học tập, nghiên cứu và làm theo lời Bác Hồ dạy về “Vấn đề cán bộ” trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, đồng thời quán triệt vấn đề công tác cán bộ như trong Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng XII đã nêu, biến thành những công việc cụ thể, kết quả cụ thể, để Đảng “trong sạch, vững mạnh” đưa đất nước ngày càng phát triển, ổn định, tươi đẹp, phồn vinh.

Đào Ngọc Đệ
(Quận Hải An, TP. Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Số 422

Ý Kiến bạn đọc