Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Đảng viên đi trước…

Bộ Chính trị mới ban hành Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thực ra việc nêu gương của cán bộ, đảng viên không phải đến quy định này mới được thực hiện. Đối với mỗi người đảng viên, kể từ lời thề khi vào Đảng đến các quy định của Đảng đều có những nội dung quy định về gương mẫu. Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng được chú trọng.

Anh-minh-hoa---Dang-vien-di-truoc

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngày 7 tháng 6 năm 2012, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có những người giữ các chức vụ cao đã không gương mẫu. Đã từng xuất hiện những câu chuyện buồn về vấn đề này như có những đồng chí lãnh đạo khi lên chức đã tổ chức liên hoan rình rang, nhiều lễ kỷ niệm được tổ chức xa hoa, tốn kém gây phản cảm trong dư luận, nhiều cán bộ, đảng viên tổ chức cưới hỏi, ma chay linh đình… Vì vậy, việc ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị nhằm chấn chỉnh tình trạng này. Trong Quy định mới này, Bộ Chính trị đã yêu cầu: “Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị (…). Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, Tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nghiêm cấm việc lợi dụng để “biếu xén”, đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội…”.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu chính là làm trong sạch đội ngũ đảng viên của Đảng. Trong quá trình ấy, vấn đề tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên phải được đặt lên hàng đầu. Ngày 3/2/1969, trong bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Mở đầu bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhân dân ta thường nói “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta”. “Đi trước” mà Người nói ở đây chính là vai trò tiên phong, gương mẫu trong cả lời nói và việc làm của cán bộ, đảng viên.

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” chính là việc cán bộ đảng viên đi đâu làm gì thì quần chúng nhân dân đi theo làm theo. Muốn được như vậy, cán bộ đảng viên phải thực sự gương mẫu trong công việc, trong đạo đức lối sống, trong tác phong hàng ngày, tiên phong trong suy nghĩ và hành động…

Để cho đội ngũ của Đảng ngày càng trong sạch, cùng với những quyết sách của tổ chức như phòng, chống tham nhũng, giảm bớt các chương trình hội nghị gây tốn kém không cần thiết, tiết giảm chi tiêu công, đầu tư các công trình có hiệu quả… thì việc tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên cũng góp phần không nhỏ. Mỗi đảng viên của Đảng phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thật cụ thể từ việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt đời sống văn hóa ở khu dân cư trong việc bảo vệ môi trường, lễ tang, lễ hội…

Và, việc thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW chính là việc làm thiết thực và có ý nghĩa nhất trong việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên của Đảng hãy bắt đầu – dù muộn – bằng chính sự tiên phong, gương mẫu.

Hồng Phúc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 434

Ý Kiến bạn đọc