Trong nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM) tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam” từ ngày 14/5/2017 đến 28/5/2017.

Triển lãm nhằm tuyên truyền đến người dân và thế hệ con em hôm nay về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, trưởng thành và lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt là những thành tựu to lớn đạt được trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao từ đó nhân dân ta luôn đặt niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào thắng lợi của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, ghi những mốc son chói lọi trên con đường đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bac-Ho-tro-chuyen-voi-cong-nhan
Bác Hồ trò chuyện với công nhân.

Tất cả những ảnh trưng bày đều mang những nội dung về Bác Hồ, từ một Nguyễn Ái Quốc – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; đến Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

Những bức ảnh cho thấy quá trình thành lập và xây dựng Đảng ta; sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước qua các thời kỳ.

Bac-Ho-voi-vi-tuong-Tran-Canh-tai-chien-dich-Bien-gioi-nam-1950
Bác Hồ với vị tướng Trần Canh, tại Chiến dịch Biên giới năm 1950.

Là ngọn cờ hướng đạo phong trào dân tộc Việt Nam trong thời kỳ vận động thành lập Đảng, học thuyết “Dân tộc cách mệnh” của Hồ Chí Minh trở thành vũ khí tư tưởng cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, giữ vị trí quyết định trong việc chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng và đặt nền móng để xây dựng nên cương lĩnh chính trị của Đảng sau này. Học thuyết “Dân tộc cách mệnh” của Hồ Chí Minh đã thấm sâu trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam. Ngay từ ngày mới thành lập, “Đảng ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như Mặt Trời mới mọc xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”. Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nó chứng tỏ rằng, giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, xóa bỏ hoàn toàn chế độ thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã giành được nhiều thành tựu vẻ vang, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của dân tộc, kiên định con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

Với đường lối cách mạng cứu nước đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ, đoàn kết chung quanh mình tất cả các giai cấp, các tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp, đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Triết Nguyễn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 450

Ý Kiến bạn đọc