Người tốt - Việc tốt Archives - Page 11 of 22 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Người tốt - Việc tốt
 • 30/08/2017

  Bốn bài viết nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính

  Bác nêu mối quan hệ gắn bó mật thiết, thống nhất hữu cơ và biện chứng giữa 4 phẩm chất đạo đức tốt đẹp nhất của con người: Cần-Kiệm-Liêm-Chính. Bác viết: “Cần, Kiệm, Liêm là gốc rễ của Chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có ngành, lá, hoa, quả, mới là cây hoàn toàn. Một người phải Cần, Kiệm, Liêm, [...]

 • 23/08/2017

  Bốn bài viết nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính

  Chữ Liêm trong quan niệm của Bác Hồ có tính lịch sử: Ngày xưa, Liêm vốn chỉ những người làm quan không đục khoét dân. Chữ Liêm ấy có nghĩa hẹp. Bác Hồ mở rộng nội hàm của chữ Liêm: “Ngày nay, nước ta là nước dân chủ cộng hòa, chữ Liêm có nghĩa rộng hơn, là mọi người đều phải Liêm. [...]

 • 17/08/2017

  Bốn bài viết nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính

  Bài viết “Thế nào là Kiệm”, Bác Hồ cũng vào đề trực tiếp. Mở bài, Bác đặt câu hỏi và giải thích ngay: “Kiệm là thế nào?/ Là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”. Bác nêu mối quan hệ mật thiết và tác động hỗ trợ lẫn nhau giữa Cần và Kiệm: “Cần với Kiệm phải đi đôi với nhau, [...]

 • 08/08/2017

  Bốn bài viết nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính

  Bài “Thế nào là Cần” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh Lê Quyết Thắng, đăng báo Cứu Quốc, ra ngày 30/5/1949. Đây là bài đầu tiên trong số 4 bài viết liên hoàn, nổi tiếng của Bác về Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Mở đầu bài viết này, Bác Hồ giải thích ngay về chữ “Cần”: “Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, [...]

 • 02/08/2017

  Đền ơn đáp nghĩa những người có công với Nước

  Trong “Thư gửi thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ, nhân ngày 27/7”, đề ngày 17/7/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ” [...]

 • 26/07/2017

  Nhớ Bác

  Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán/ 
  So với ông Bành vẫn thiếu niên/ 
  Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe/ 
  Trần mà như thế kém gì tiên!/ 
  [...]

 • 19/07/2017

  Người nặn tượng

  Cách mạng tháng Tám đã mở ra một chân trời xán lạn cho các nghệ sĩ, trong đó có tôi. Con đường nghệ thuật chói chang ánh sáng cách mạng, khiến tôi không khỏi choáng ngợp vì xúc động. Tôi tắm mình trong nguồn ánh sáng trong trẻo ấy và nhận thấy nghề điêu khắc của mình đã đến lúc cần đến như một thứ vũ khí. [...]

 • 12/07/2017

  Thế giới ca ngợi Hồ Chí Minh

  Nghị quyết trên đây của UNESCO còn khẳng định rằng: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, [...]

 • 05/07/2017

  Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng tự phê bình và phê bình trong Đảng

  Trong bài “Đạo đức cách mạng” (viết năm 1958), Bác nêu lên các tiêu chí về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên (CBĐV); trong đó, Người nhấn mạnh: “Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn luôn dùng phê bình và tự phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và [...]

 • 28/06/2017

  Nhớ lại những ngày làm công tác văn hóa trong mấy năm đầu Cách mạng tháng Tám

  Trong những ngày đầu, Hội Văn hóa Cứu quốc tạm lấy trụ sở cũ của Hội Khai trí Tiến đức (1) làm nơi làm việc, ở những gian phòng xưa kia bọn quan lại và bọn tư sản dùng làm nơi đánh tổ tôm, hát cô đầu, thì bây giờ anh chị em làm nơi hội họp, đọc sách báo. [...]