Thơ

Bài thơ hay

Với Lê Thanh Nghị.

Đọc bài thơ hay
Của người xưa người nay
Ngôn từ chiếm đoạt hồn tôi
Làm cánh đồng gieo hạt nảy mầm
Chảy mạch ngầm phù sa ý tứ
Máu huyết reo vang
Tôi bị khuất phục
Như được say
Rượu quý với bạn tâm phúc

Gấp lại bài thơ hay của người
Còn thúc gọi vừa như thách thức
Tôi gieo hạt
Như đã nghe thơm
Mùa nếp mới.

Hà Nội, 7/2015

Lê Xuân Đố
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 433

Ý Kiến bạn đọc