Thời sự văn nghệ

40 năm văn hóa – văn học – nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh (30.4.1975 – 30.4.2015)

Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận – Phê bình Văn học – Nghệ thuật Trung ương nhận định Là một trung tâm về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, TP. Hồ Chí Minh cũng là nơi thu hút một lực lượng lớn trí thức, văn nghệ sĩ từ các địa phương khác đến định cư phát triển nghề nghiệp, nhất là văn nghệ sĩ trí thức từ Thủ đô Hà Nội và cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trí thức của TP.HCM chiếm khoảng 1/5 số trí thức của cả nước. Trong lãnh vực văn học – nghệ thuật, TP.HCM luôn là một trung tâm lớn của cả nước, từ sáng tác đến lý luận, quảng bá, lưu truyền. 40 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, văn học – nghệ thuật của TP.HCM có bước phát triển mạnh mẽ. Đội ngũ những người làm văn học – nghệ thuật có sự phát triển đáng kể cả về số lượng lẫn chất lượng. Tính chủ động, sáng tạo, tích cực, dân chủ, nhân văn được phát huy, được mở rộng. Việc thể chế hóa đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng được coi trọng và có nhiều cách làm, tạo điều kiện, động viên giới trí thức cống hiến. Các hội văn học – nghệ thuật đã thực hiện tốt hơn nhiệm vụ và tập hợp văn nghệ sĩ, hướng dẫn, động viên họ bám sát thực tiễn công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới, tạo nên nhiều tác phẩm tốt, tạo lập nhiều thành tựu văn học – nghệ thuật có giá trị

images1155297__ng_k__3

Ông Hứa Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho rằng:
- Văn hóa trên TP.HCM là kết tinh thành quả sáng tạo, phấn đấu không mệt mỏi của bao thế hệ từ hơn 300 năm qua. Nổi bật của văn hóa TP.HCM được nhìn nhận, đó là sự năng động, sáng tạo, nhân hậu, nghĩa tình, luôn chủ động, tích cực giao lưu, hội nhập với khu vực và quốc tế. Đây chính là nơi hội tụ và lan tỏa nhiều giá trị văn hóa truyền thống, hướng đến chân, thiện, mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú, đa dạng không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, hưởng thụ văn hóa của nhân dân TP.HCM, mà còn phục vụ cho nhân dân cả nước và bè bạn năm châu. Đặc biệt, một số sự kiện lễ hội đã trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của TP.HCM để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân và du khách, như: Trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố, Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách, Hội Hoa xuân Tao Đàn… Khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa nội thành và ngoại thành đã được quan tâm, từng bước thu hẹp. TP. Hồ Chí Minh luôn tiên phong với những bước đột phá mạnh mẽ trong tiến trình xã hội hóa trong lãnh vực văn hóa – nghệ thuật. Các đơn vị nghệ thuật sân khấu xã hội hóa phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, với những mô hình, phương thức hoạt động đa dạng, diện mạo sân khấu TP.HCM trở nên sinh động, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Các sản phẩm văn hóa nghệ thuật đa dạng về thể loại, sâu sắc về nội dung và tính nhân văn, tạo ấn tượng đẹp trong lòng công chúng. TP. Hồ Chí Minh đã tập trung nguồn nhân lực, ưu tiên đầu tư nâng cấp các công trình, thiết chế văn hóa. Với trên 80 Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa, hệ thống Bảo tàng ở các cấp thành phố và quận, huyện đang hoạt động sôi nổi, thiết thực, hệ thống thiết chế văn hóa được tổ chức tốt, hiệu quả cao. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa được quan tâm thông qua việc trùng tu, tôn tạo, gìn giữ các di tích lịch sử, di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh, làng nghề, lễ hội truyền thống, tiêu biểu như: Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ (Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình Lễ hội truyền thống); Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa.
TP. Hồ Chí Minh cũng có nhiều đóng góp quan trọng để nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộđược UNESCO vinh danh là “Di sản vân hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Các công trình văn hóa hiện đại mang tính biểu trưng của TP.HCMđã và đang được tập trung triển khai để chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, như: Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc; Trung tâm nghệ thuật Cải lương Trần Hưng Đạo; Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ; Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch..
Bà Lê Tú Lệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận – Phê bình Văn học -nghệ thuật TP.HCM phát biểu:
Có thể khẳng định rằng trong 40 năm qua (1975-2015) văn học – nghệ thuật TP.HCM đã góp phần hiệu quả vào công cuộc bảo vệ thành quả cách mạng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước và xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tác phẩm văn học – nghệ thuật của văn nghệ sĩ thành phố tiếp tục kế thừa, phát huy dòng mạch chính là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, không ngừng vun bồi các giá trị mang bản sắc dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại; góp phần xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống, tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam và nhân dân thành phố, góp phần để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. Với bốn thể loại đề tài: Đề tài ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đề tài về lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, về chiến tranh cách mạng; Đề tài bảo vệ biên giới, hải đảo, bảo vệ chủ quyền lânh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; Các tác phẩm vân học – nghệthuật đề tài xây dựng quê hương đất nước, đã thể hiện trong các tác phẩm văn học – nghệ thuật TP.HCM từ sau ngày giải phóng đến nay cho chúng ta thấy rõ, vai trò và thành tựu của văn học: – nghệ thuật TP.HCM trong 40 năm qua đã góp phần thiết thực và cụ thể trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Sự tác động của văn học – nghệ thuật lên đời sống xã hội là vô cùng to lớn, có người nói, một câu thơ đi vào lòng người còn hơn nghìn lời hiệu triệu, một ca khúc cổ vũ xung trận, có sức công phá mạnh hơn đại bác. Bốn mươi năm qua, văn học – nghệ thuật TP.HCM chính là một binh chủng hiệu quả trên mặt trận văn hóa, văn nghệ. Văn nghệ sĩ TP.HCM với dòng máu ngoan cường từ các thế hệ cha ông “từ thuở mang gươm đi mở cõi” lại tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm, sự tin yêu, sức sáng tạo nghệ thuật và ý thức trách nhiệm trong sứ mệnh góp phần vào giáo dục chủ nghĩa yêu nước, bảo vệ thành quả cách mạng, phát triển đất nước và góp phần xây dựng nền văn hóa dân tộc.
- Ngoài bốn loại đề tài văn học – nghệ thuật vừa kể trên, công tác bảo tồn, phát huy các vốn văn học – nghệ thuật truyền thống, dân gian như vọng cổ, hát bội, cải lương, nhạc dân tộc, rối nước… cũng được quan tâm, làm phong phú thêm cho đời sống văn học -nghệ thuật của TP.HCM

Nguyễn Thị Thanh Bình
(Ghi nhận)

Ý Kiến bạn đọc